Vietnam Locals Travel & Transport logo

sứ mệnh

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn: Sẽ là nhà cung cấp sản phẩm du lịch tốt nhất ở Việt Nam

Sứ mệnh: Cung cấp các sản phẩm dịch vụ du lịch tốt nhất thỏa mãn giá trị đời sống tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng theo phương châm “Đến là khách, về là bạn” (Arrive as a visitor and leaves as a friend).

Giá trị cốt lõi (Core values): Sáng tạo, chuyên nghiệp, trách nhiệm và tôn trọng.